Kategorie
Bez kategorii

Co to jest healthism? I dlaczego jedzenie nie jest lekarstwem…

TW:dieta, ortorexia, restrykcje

Zwrot ‘jedzenie jest lekarstwem’ jest często używany przez pseudonaukowców do sprzedaży detox czy wybranych ‘superfoods’, które mają zapewniać ochronę przed chorobami czy długowieczność.⁣

Dlaczego jest szkodliwy?⁣

Po pierwsze jedzenie to coś więcej, niż paliwo czy pojedyncze składniki które jemy, aby zmniejszyć ryzyko choroby. To nasza kultura, wspólne chwile z bliskimi, czy nasze samopoczucie. Przypisywanie magicznych właściwości ‘superfoods’ które mają przynieść natychmiastowe korzyści, zapomina się, że dieta jest tym, co spożywa się przez całe życie i ma wiekszy wplyw niż pojedyncze składniki. ⁣

Jednak dieta jest tylko jednym z wielu współdziałających czynników wpływających na nasze zdrowie. Zdrowie to coś więcej niż jedzenie i ćwiczenia. 

Wiemy, że na zdrowie mają wpływ w większość społeczne uwarunkowania zdrowia: genetyka, status społeczno-ekonomiczny, czynniki środowiskowe, poziom stresu, jakość snu, płeć, rasizm, dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, dostęp opieki zdrowotnej bez stygmatyzacji wagi, dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego, dostęp do czystej wody.

Filozofia „jedzenie to medycyna” posuwa nas do myślenia o chorobie jako karze. Jeśli zachorujesz, to z powodu jedzenia niewłaściwego jedzenia. ⁣

Pojęcie „jedzenie jest lekarstwem” może być szkodliwe też w inny sposób. Ludzie czasami rezygnują z ratujących życie zabiegów medycznych na rzecz „alternatywnych terapii”, takich jak na przykład diety sokowe, posty itp., w celu leczenia raka.⁣

Jedzenie może wspierać twoje zdrowie.

Obfitość różnorodnych produktów w diecie może pozytywnie wpłynąć na twoje zdrowie.

Jedzenie w sposób, w którym priorytetem jest uzyskanie wystarczającej ilości energii i spożywanie różnych składników odżywczych sprzyja zdrowiu.

Ale nie ma ‘perfekcyjnego’ sposobu na jedzenie. I nie ma absolutnie żadnego idealnego produktu, który gwarantowałby brak choroby lub problemów zdrowotnych.

HEALTHISM. Termin ten opisuje zjawisko nakładania osobistej odpowiedzialności za swoje zdrowie. Musisz jeść TE produkty, robic TE cwiczenia i brać TE suplementy żeby być zdrowym. Healthism jest pomocny w zrozumieniu naszego współczesnego „kultu ciała”, który obejmuje fascynacja dietą i stylem życia oraz świętowanie „zdrowia” jako refleksji nad samodyscypliną i kontrolą.

Idea, że ​​możemy osiągnąć doskonałe zdrowie poprzez spożywanie odpowiedniego rodzaju żywności („czystej”, ekologicznej, wolnej od GMO, bez cukru, bez glutenu) doprowadziło do eksplozji trendów żywnościowych, biotechnologii, usług dostarczania żywności, aplikacji itp.

Sprowadzanie jedzenia do roli leku, może przyczynić się do obsesji na punkcie jedzenia i demonizacji poszczególnych składników.

Ale co się dzieje, gdy ktoś ma obsesję na punkcie czystego/zdrowego jedzenia?

Ortoreksję definiuje się jako nadmierne skupienie na jedzeniu czystej, zdrowej żywności w dążeniu do doskonałego zdrowia i kontroli nad własnym ciałem. Ortoreksja rodzi poczucie kontroli i wyższości, które utożsamiają wybory żywieniowe z moralną sprawnością.

Wiara w to, że istnieje doskonały sposób jedzenia, który gwarantuje zapobieganie chorobom, zakłada również przekonanie, że osoby, które zmagają się z chorobami przewlekłymi lub innymi problemami zdrowotnymi, spowodowały swój stan chorobowy. Jest to związane z powiązaniem moralności ze statusem zdrowotnym, który jest niezwykle problematyczny i szkodzi zdrowiu ludzi.

Porzuć więc swoje dychotomiczne myślenie o jedzeniu jako dobre / złe, zdrowe / niezdrowe. Zastanów się czy sok z selera rzeczywiscie da Ci obiecane benefity i zacznij ponownie smakować swoje jedzenie. 

Czy lubisz to, co jesz? 

Czy smakuje dobrze?

 (Arguedas, 2020)

The phrase ‚food is a medicine’ is often used by pseudoscientists to sell detox or selected ‚superfoods’ that are supposed to provide protection against disease or longevity.

Why is it harmful?

First, food is about more than the fuel or the individual ingredients we eat to reduce the risk of disease. It is our culture, shared moments with loved ones, or our well-being. Ascribing the magical properties of superfoods to be of immediate benefit, it is forgotten that diet is what is eaten throughout life and has a greater effect than the individual ingredients. ⁣

However, diet is only one of the many factors that influence our health. Health is about more than food and exercise.

We know that health is influenced by most of the social determinants of health: genetics, socioeconomic status, environmental factors, stress levels, sleep quality, gender, racism, access to high-quality healthcare, access to health care without weight stigmatization, access to services in the field of mental health, access to clean water.

The philosophy of „food is medicine” leads us to think of illness as a punishment. If you get sick, it’s because of eating the wrong food. ⁣

The concept of „eating is medicine” can be harmful in other ways as well. People sometimes switch from life-saving medical treatments to „alternative therapies” such as juice diets, fasting, etc. to cure cancer.

Food can support your health.

Having an abundance of a variety of foods in your diet can positively affect your health.

Eating in a way that gives priority to getting enough energy and consuming a variety of nutrients promotes health.

But there is no ‚perfect’ way to eat. And there is absolutely no perfect product that guarantees the absence of disease or health problems.

HEALTHISM. This term describes the phenomenon of imposing personal responsibility for one’s health. You must eat THESE foods, do THESE exercises, and take THESE supplements to stay healthy. Healthism is helpful in understanding our modern „body cult”, which includes a fascination with diet and lifestyle, and the celebration of „health” as a reflection on self-discipline and control.

The idea that we can achieve perfect health by consuming the right kind of food („clean”, organic, GMO-free, sugar-free, gluten-free) has exploded into food trends, biotechnology, food delivery services, applications, etc.

Reducing food to the role of a drug may contribute to an obsession with food and the demonization of individual ingredients.

But what happens when someone is obsessed with clean/healthy food?

Orthorexia is defined as an over-focus on eating clean, healthy foods in the pursuit of perfect health and control of your own body. Orthorexia creates a sense of control and superiority that equates food choices with moral fitness.

Believing that there is a perfect way to eat that is guaranteed to prevent disease also implies the belief that people who struggle with chronic diseases or other health problems have caused their condition. This is related to the relationship between morality and health status, which is extremely problematic and harms people’s health.

So let go of your dichotomous thinking about eating good/bad, healthy/unhealthy. Consider whether celery juice will actually give you the promised benefits and start tasting your food again.

Do you like what you eat?

Does it taste good?

 (Arguedas, 2020)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s